Faculty Council

Chairperson: Dean Univ.-Prof. Dr. Gregor Daschmann

Members:
Group 1 (university professors and university lecturers)

Univ.-Prof. Dr. Gregor Daschmann
Univ.-Prof. Dr. Thomas Kubiak
Univ.-Prof. Dr. Margarete Imhof
Univ.-Prof. Dr. Herbert Kalthoff
Univ.-Prof. Dr. Carla Schelle
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schöllhorn
Univ.-Prof. Dr. Christian Schemer
Univ.-Prof. Dr. Kerstin Pohl
Univ.-Prof. Dr. Marina Hennig

Group 2 (students)

Mara Schütz
Franziska Zmatlik
Jonas Trost
Great Pässler

Group 3 (academic staff)

Dr. Norbert Schütte
Nicloe Loew
Susanna Türk

Group 4 (non-academic staff)

Sabine Schmidt, M.A.